produkty

Intelektualna.pl
  • Reprezentacja przed GIODO

    Jakie uprawnienia ma GIODO?

    Zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, organem właściwym do spraw ochrony danych osobowych jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO). Do zadań GIODO należy m.in. kontrola zgodności przetwarzania danych z przepisami o ochronie danych osobowych; wydawanie decyzji administracyjnych i rozpatrywanie skarg w sprawach wykonania przepisów o ochronie danych osobowych; zapewnienie wykonania przez zobowiązanych obowiązków o charakterze niepieniężnym wynikających z wydanych decyzji; prowadzenie rejestru zbiorów danych oraz rejestru administratorów bezpieczeństwa informacji, a także udzielanie informacji o zarejestrowanych zbiorach danych i zarejestrowanych administratorach bezpieczeństwa informacji; opiniowanie projektów ustaw i rozporządzeń dotyczących ochrony danych osobowych; inicjowanie i podejmowanie przedsięwzięć w zakresie doskonalenia ochrony danych osobowych; uczestniczenie w pracach międzynarodowych organizacji i instytucji zajmujących się problematyką ochrony danych osobowych. GIODO, w ramach swoich uprawnień, może prowadzić kontrole u przedsiębiorców i może w szczególności zażądać wglądu do wszelkich dokumentów i wszelkich danych mających bezpośredni związek z przedmiotem kontroli oraz sporządzania ich kopii oraz może przeprowadzić oględziny urządzeń, nośników oraz systemów informatycznych służących do przetwarzania danych.

    co zyskasz dzięki temu?

    kiedy warto to zrobic?