produkty

Intelektualna.pl
 • REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

  § 1
  Informacje ogólne

  1.  Definicje pojęć użytych w regulaminie:

  a)    Prawo telekomunikacyjne – ustawa z dnia 21 lipca 2000 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. Nr 73, poz. 852, z 2001 r. z późn. zmianami),

  b)    Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204),

  c)    Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883),

  d)    Portal – portal internetowy prowadzony przez Usługodawcę w sieci Internet, rozpowszechniony pod adresem https://smmlegal24.pl/,

  e)    Usługodawca – spółka SÓJKA&MACIAK – Adwokaci spółka komandytowa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego akta rejestrowe prowadzone przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000168377 z siedzibą przy ul. Litewskiej 3/1, 60-605 Poznań, e-mail: poznanoffice@smmlegal.pl, adres: www.smmlegal.pl,

  f)     Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z zamówionej usługi świadczonej drogą elektroniczną,

  g)    Formularz zgłoszeniowy – formularz dostępny na stronie internetowej www.intelektualna.pl, wypełniany przez Usługobiorcę dla potrzeb nawiązania kontaktu z Usługodawcą, w którym Usługobiorca podaje swoje dane osobowe: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej (e-mail) oraz opcjonalnie numer telefonu kontaktowego, zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie,

  h)    Środki komunikacji elektronicznej – rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną.

  1.  Regulamin określa zakres i warunki wykonywania przez SÓJKA&MACIAK – Adwokaci spółka komandytowa usług świadczonych drogą elektroniczną, oraz przesyłania informacji handlowych za pomocą poczty elektronicznej. Przesłanie formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu bez konieczności sporządzenia odrębnej umowy.
  2.  Prawidłowe korzystanie z pełni usług świadczonych w Portalu jest możliwe wyłącznie przy pomocy podłączonego do Internetu komputera klasy PC, Mac lub podobnego, wyposażonego w system operacyjny (np. Linux, Mac OS, Windows lub podobny) oraz przeglądarkę internetową (np. Firefox, Chrome, Safari lub podobną).
  1.  Niniejszy Regulamin obejmuje usługi świadczone drogą elektroniczną, w szczególności:

  – Newslettery wysyłane przez Portal poprzez moduł mailingowy dostępny dla wszystkich użytkowników sieci internetowej. Formularz rejestracyjny, stanowiący jednocześnie złożenie zamówienia na otrzymywanie takich usług oraz akceptację niniejszego regulaminu dostępny jest pod adresem:

  www.intelektualna.pl

  – Inne usługi świadczone przez Usługodawcę na podstawie odrębnych umów, których przedmiotem jest świadczenie usług przez Usługodawcę.

  1.  W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem do świadczenia usług drogą elektroniczną zastosowanie mają przepisy obowiązującego prawa, w tym w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeksu cywilnego (Dz.U.2014.121 j.t.), ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U Nr 22, poz. 271 ze zm.), ustawy o ochronie danych osobowych.
  2.  Zakazane jest przesyłanie przez Usługobiorcę do Usługodawcy informacji i treści o charakterze bezprawnym, obraźliwym, informacji mogących wprowadzić w błąd, a także treści mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia systemów komputerów.

  § 2
  Przedmiot usługi

  1.  Usługodawca świadczy Usługę polegającą na udostępnianiu informacji z zakresu prawa oraz na umożliwieniu Usługobiorcy korzystania z dodatkowych usług uzależnionych od wyrażenia zainteresowania przez Usługobiorcę poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego, za pośrednictwem Portalu.
  1.  Warunkami korzystania z Usługi przez Usługobiorcę jest zamówienie usługi poprzez dokonanie następujących czynności rejestracyjnych na Portalu:

  a)    zapoznanie się z treścią Regulaminu oraz złożenie oświadczenia o zaakceptowaniu jego treści;

  b)    prawidłowe wpisanie w odpowiednim formularzu następujących danych Usługobiorcy: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej (e-mail) oraz opcjonalnie numer telefonu kontaktowego;

  c)    aktywowanie linku zawartego w e-mailu wysłanym automatycznie na podany przez Usługobiorcę adres poczty elektronicznej, w celu weryfikacji poprawności informacji podanych podczas rejestracji;

  d)     szczegółowe informacje o zasadach przechowywania przez Usługodawcę informacji określa „Polityka Prywatności”.

   

  § 3
  Warunki świadczenia usługi

  1.  Wymagania techniczne niezbędne do współpracy (korzystanie, rejestracja) z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:

  a)       komputer lub inne urządzenie elektroniczne posiadające dostęp do Internetu oraz oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka);

  b)       przeglądarka internetowa obsługującą pliki cookies z włączoną ich obsługą (zalecane);

  c)       posiadanie konta poczty elektronicznej e-mail.

  1.  Usługodawca informuje, iż strona Portalu wykorzystuje pliki cookies, które są zapisywane na komputerze Usługobiorcy. Pliki cookies wykorzystywane są w celach informacyjnych, funkcjonalnych i statystycznych. Usługobiorca ma prawo w każdym czasie dokonać zmiany ustawień w zakresie konfiguracji plików cookies w użytkowanej przez niego przeglądarce internetowej.
  1.  Usługodawca informuje, iż w zakresie wymagania technicznego określonego w ust. 1 pkt b) niniejszego paragrafu, zastosowanie plików cookies nie jest warunkiem świadczenia Usługi oraz zastrzega, iż ograniczenia stosowania plików cookies wprowadzone przez Usługobiorcę mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej www.intelektualna.pl.
  1.  Usługobiorca ponosi odpowiedzialność za treść, zgodność oraz prawdziwość danych podawanych w formularzu rejestracyjnym. Zakazane jest przekazywanie treści o charakterze bezprawnym.
  2.  W przypadku braku aktywowania linku przez Usługobiorcę, zgodnie z § 2 ust. 2 pkt e) Regulaminu, w ciągu 7 dni od dnia wypełnienia formularza zgłoszeniowego, dane wprowadzone przez Usługobiorcę zostaną automatycznie usunięte z katalogu danych.
  3.  Umowa o świadczenie Usługi drogą elektroniczną zostaje zawarta na czas nieokreślony w chwili spełnienia warunków korzystania z Usługi oraz aktywowania przez Usługobiorcę linku, zgodnie z § 2 ust. 2 Regulaminu.
  4.  Usługobiorca ma prawo dostępu do treści przekazanych Usługodawcy danych osobowych oraz ich poprawiania. Usługobiorca w każdym czasie ma prawo odwołania zgody na przetwarzanie jego danych osobowych przez Usługodawcę oraz w każdym czasie może odwołać zgodę na otrzymywanie informacji handlowej.
  5.  Usługobiorca odwołuje wyrażoną zgodę przesyłając w formie elektronicznej korespondencję elektroniczną (e-mail) o tytule „Rezygnuję INTELEKTUALNA” na adres: poznanoffice@smmlegal.pl.

   

  § 4
  Ochrona danych osobowych

  1.  Usługobiorca oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Usługodawcę w zakresie: imienia i nazwiska, adresu poczty elektronicznej (e-mail) oraz numeru telefonu kontaktowego dla potrzeb nawiązania kontaktu przez Usługodawcę, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.).
  2.  Usługobiorca przyjmuje do wiadomości, że administratorem ww. udostępnionych przez Usługobiorcę danych osobowych jest Usługodawca, który będzie je przetwarzać dla potrzeb nawiązania kontaktu przez Usługodawcę, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 1997 r. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.).
  3.  Podanie przez Usługobiorcę danych, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, jest dobrowolne. Usługobiorca posiada prawo swobodnego dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz usunięcia w każdym czasie.
  4.  Usługodawca świadczy usługi na rzecz Usługobiorcy samodzielnie. Usługodawca może powierzyć świadczenie niektórych usług osobom trzecim bądź świadczyć usługi poprzez osoby trzecie, które mogą działać w imieniu lub na rzecz Usługodawcy. W takim przypadku Usługodawca każdorazowo poinformuje Użytkownika o osobie, adresie oraz innych danych osoby trzeciej.
  5.  Usługodawca jest administratorem danych osobowych i odpowiada za ich zabezpieczenie zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe Usługobiorcy przetwarzane są w celu świadczenia Usług, o jakich mowa w Regulaminie. Podmiot danych ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest obowiązkowe zgodnie z postanowieniami ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz niezbędne dla realizacji umowy.
  6.  Dane osobowe Usługobiorców mogą być wykorzystywane przez Usługodawcę do celów przesyłania drogą elektroniczną informacji handlowych pochodzących od Usługodawcy lub osób trzecich wyłącznie po wyrażeniu przez Usługobiorcę odrębnej zgody na takie wykorzystanie.

   

  § 5
  Postępowania reklamacyjne

  Usługobiorca ma prawo złożyć reklamację w formie elektronicznej przesyłając ją na adres: poznanoffice@smmlegal.pl. Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od jej otrzymania.

   

  § 6
  Zmiany Regulaminu

  1.  Regulamin wchodzi w życie z dniem 02.06.2014 r.
  2.  Usługodawca może zmienić Regulamin, o czym powiadomi Usługobiorcę w formie elektronicznej na podany przez Usługobiorcę adres poczty elektronicznej wraz linkiem do nowej treści Regulaminu oraz linkiem zawierającym oświadczenia o wyrażeniu bądź nie wyrażeniu akceptacji przez Usługobiorcę na nową treść Regulaminu.
  3.  Złożenie oświadczenia o braku akceptacji zmian w Regulaminie, automatycznie pociąga za sobą usunięcie danych Usługobiorcy podanych w formularzu zgłoszeniowym.
  4.  W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią Regulaminu, a postanowieniami zawartych przez Usługodawcę z Usługobiorcą indywidualnych umów dotyczących świadczenia usług, pierwszeństwo mają postanowienia tych umów.
  5.  Prawem właściwym jest prawo polskie. Spory wynikłe na tle interpretacji lub wykonania Regulaminu będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy, z tym zastrzeżeniem, że w odniesieniu do konsumentów spory te będą rozpoznawane przed sądem właściwym według przepisów postępowania cywilnego.