produkty

Intelektualna.pl
 • Mateusz Stańczyk

  Działalność inwestycyjna z wykorzystaniem alternatywnych spółek inwestycyjnych – podstawy, cz. II

  Moment złożenia przez zewnętrznie zarządzającego ASI wniosku do KRS i do KNF

   

  Komisja Nadzoru Finansowego „dokonuje wpisu zarządzającego ASI do rejestru zarządzających ASI na wniosek (…) spółki kapitałowej, która ma być komplementariuszem alternatywnej spółki inwestycyjnej, zgodnie z jej umową albo statutem, przed zgłoszeniem tej spółki do sądu rejestrowego – w przypadku gdy zamierza ona prowadzić działalność jako zewnętrznie zarządzający ASI.” Zestawienie pkt 2 i pkt 1 art. 70zc ust. 1 UFIZAFI wskazuje jednoznacznie, że wnioskodawcą w przypadku „gdy zamierza ona prowadzić działalność jako zewnętrznie zarządzający ASI” może być tylko spółka kapitałowa po jej zarejestrowaniu – w pkt 1 ustawodawca bowiem wyraźnie wyróżnił, gdy wnioskodawcą ma być spółka w organizacji.

   

  Innymi słowy, aby wnioskodawca wystąpił do Komisji Nadzoru Finansowego o zezwolenie na prowadzenie działalności zarządzającego ASI albo o wpis do prowadzonego przez Komisję rejestru jako zewnętrznie zarządzający alternatywnymi spółkami inwestycyjnymi, najpierw musi być wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

   

  Powyższe jest w pełni zgodne z prezentowanym konsekwentnie stanowiskiem Komisji Nadzoru Finansowego: „zewnętrznie zarządzający ASI, który występuje z wnioskiem o wpis do rejestru zarządzających ASI musi być już zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców KRS spółką kapitałową” („Stanowisko Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie zasad ubiegania się o wpis do rejestru zarządzających ASI, na podstawie art. 70zb i nast. ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 1896, z późn. zm.) oraz art. 54 ustawy z dnia 31 marca 2016 r. o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 615)” z dnia 26.04.2017 r.”).

   

  Wnioskodawca nie ma możliwości przedstawić wraz z wnioskiem o wpis do rejestru przedsiębiorców dokumentu z Komisji Nadzoru Finansowego potwierdzającego status zaakceptowany przez KNF, ponieważ KNF takiego dokumentu nie ma podstaw wydawać. Żądanie takiego dokumentu albo odmowa wpisu wnioskodawcy do rejestru przedsiębiorców z powodu braku wykazania posiadania zezwolenia albo wpisu do rejestru zewnętrznie zarządzających ASI dla prowadzenia działalności specyficznej dla PKD 66.30.Z w zakresie działalności zarządzających ASI stanowiłoby naruszenie prawa.

   

  Przedmiot działalności zarządzającego ASI

   

  Zgodnie z UFIZAFI, „przedmiotem działalności zarządzającego ASI może być wyłącznie zarządzanie alternatywną spółką inwestycyjną, w tym wprowadzanie tej spółki do obrotu, oraz, z zastrzeżeniem ust. 2, zarządzanie unijnym AFI, w tym wprowadzanie tych AFI do obrotu.” Ww. działalność ta mieści się zakresowo w podklasie PKD o numerze 66.30.Z, lecz jest od niej węższa, bowiem zgodnie z PKD: „Podklasa ta obejmuje działalność związaną z zarządzaniem portfelem papierów wartościowych i funduszami, wykonywaną na zlecenie osób indywidualnych, przedsiębiorstw i innych jednostek: – zarządzanie funduszami lokacyjnymi, – zarządzanie pozostałymi funduszami inwestycyjnymi, – zarządzanie funduszami emerytalnymi.” (por. część III załącznika do Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) z dnia 24 grudnia 2007 r. (Dz.U. Nr 251, poz. 1885) zawierająca wyjaśnienie sekcji 66 PKD 2007).

   

  Powyższe ma odzwierciedlenie równięż w stanowisku Komisji Nadzoru Finansowego: „Ze względu bowiem na reglamentowany przepisami Ustawy charakter działalności zarządzającego ASI oraz ze względu na fakt, iż kwalifikacja podmiotu jako Zarządzającego ASI oraz samej ASI wynika z okoliczności wykonywania działalności zgodnej odpowiednio z art. 70e, art. 2 pkt 10a oraz art. 8a ust. 3 Ustawy, istotne jest, aby w dokumentach założycielskich Zarządzającego ASI oraz ASI określenie przedmiotu działalności wiernie odzwierciedlało regulacje ustawowe w tym zakresie. Takie sformułowanie przedmiotu działalności Zarządzającego ASI i ASI w ich dokumentach założycielskich powinno być traktowane jako element ochrony inwestorów – określenie przedmiotu działalności takich podmiotów poprzez przywołanie treści art. 70e, art. 2 pkt 10a oraz art. 8a ust. 3 Ustawy stanowi element potwierdzenia dla inwestorów, że mają do czynienia z podmiotem, którego działalność regulowana jest przepisami Ustawy, a w efekcie z podmiotem, który podlega nadzorowi Komisji.” („Stanowisko Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie sposobu określania przedmiotu działalności przez zewnętrznie i wewnętrznie zarządzających ASI, jak również sposobu określania przedmiotu działalności alternatywnej spółki inwestycyjnej” z dnia 24.01.2018 r.).

   

  Te artykuły również Cię zainteresują: