produkty

Intelektualna.pl
 • Łukasz Dutkowski

  Gruszka nie jest podobna do jabłka, czyli o sporze pomiędzy Apple i Pear Technologies

  Znaki towarowe cieszące się dużą rozpoznawalnością często stanowią jedne z najbardziej wartościowych aktywów przedsiębiorstw. Nie jest więc niczym zaskakującym, że podmioty uprawnione do znaków towarowych o dużej rozpoznawalności starają się zapobiegać wszelkim ich naruszeniom. Przykładem tego rodzaju działań jest złożony przez Apple Inc. („Apple”) sprzeciw wobec rejestracji znaku towarowego na rzecz Pear Technologies Ltd („Pear”), którego zasadność została rozstrzygnięta ostatecznie przez Sąd wyrokiem z dnia 31 stycznia 2019 r., T-215/17[1].

   

  Pear złożyła do EUIPO wniosek o rejestrację znaku towarowego składającego się z elementu graficznego w postaci różnej wielkości kwadratów z zaokrąglonymi rogami tworzących kształt gruszki zakończonej u góry łodyżką, a także elementu słownego w postaci napisu „PEAR” („Znak Pear”). Apple jest uprawniona do popularnego graficznego znaku towarowego w kształcie nadgryzionego jabłka zakończonego niewielkim listkiem („Znak Apple”) zarejestrowanego na terytorium Unii Europejskiej względem zasadniczo tych samych towarów, które zostały objęte wnioskiem o rejestrację Znaku Pear.

   

  Wspomniany już sprzeciw wniesiony przez Apple został uwzględniony przez Wydział Sprzeciwów. Decyzja Wydziału Sprzeciwów została następnie utrzymana w mocy przez Izbę Odwoławczą. W treści decyzji Izba Odwoławcza wskazała, że sporne znaki towarowe wprawdzie są w niewielkim stopniu podobne, niemniej jednak z uwagi na wysoką rozpoznawalność Znaku Apple, przeciętny odbiorca towarów oznaczanych spornymi znakami dostrzeże związek pomiędzy nimi. W dalszej kolejności, Izba Odwoławcza dopatrzyła się ryzyka czerpania przez Pear nienależnych korzyści z renomy lub charakteru odróżniającego Znaku Apple.

   

  Pear wniosła do Sądu skargę od decyzji Izby Odwoławczej, podnosząc w pierwszej kolejności zarzut braku podobieństwa pomiędzy spornymi znakami. Sąd podzielił zasadniczo argumentację Pear w tym zakresie. Zdaniem Sądu, Znak Pear nie jest podobny do Znaku Apple w warstwie wizualnej, w szczególności ze względu na fakt, że w przeciwieństwie do Znaku Apple, złożony jest z dużej ilości figur, które dopiero w połączeniu ze sobą układają się w kształt mogący przypominać Znak Apple. Nadto, Znak Pear składa się nie tylko z kształtu owocu, ale również z elementu słownego, który dodatkowo odróżnia go od Znaku Apple. W dalszej kolejności Sąd doszedł do przekonania, że sporne znaki nie są do siebie podobne również w warstwie koncepcyjnej, ponieważ różnią się elementami wpływającymi na sposób ich postrzegania przez odbiorców oznaczanych nimi towarów. W związku z brakiem podobieństwa porównywanych znaków towarowych, Sąd uznał za bezprzedmiotowe rozpatrywanie przesłanek istnienia ryzyka czerpania nienależnych korzyści z renomy lub charakteru odróżniającego Znaku Apple. W konsekwencji, Sąd uchylił zaskarżoną decyzję Izby Odwoławczej.

   

  Opisana powyżej sprawa pokazuje, że dla skutecznego sprzeciwienia się rejestracji znaku towarowego nie jest wystarczające, aby zgłoszony znak towarowy – co jak się wydaje miało miejsce w przypadku Znaku Pear – wywoływał skojarzenia ze znakiem wcześniej zarejestrowanym. Taka okoliczność nie oznacza jeszcze, że sporne znaki towarowe są do siebie podobne, co wraz ze spełnieniem pozostałych przesłanek mogłoby stanowić podstawę uzasadnionego sprzeciwu wobec rejestracji późniejszego znaku.

   

   

  [1]http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=210325&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2402389

  Te artykuły również Cię zainteresują: