produkty

Intelektualna.pl
 • Adrian Rycerski

  Moment aktualizacji (powstania) obowiązków przewidzianych w MAR

  Nie od dziś wiadomo, że emitenci instrumentów finansowych mierzą się z dużym obciążeniem regulacyjnym. Odpowiednie zaplecze służące zapewnieniu zgodności regulacyjnej odgrywa zatem kluczową rolę w środowisku emitentów, a jednym z istotnych procesów w ramach zapewnienia tej zgodności jest ustalenie momentu, od którego należy stosować daną regulację prawną. W niniejszym wpisie przybliżam moment powstania (aktualizacji) obowiązków przewidzianych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającym dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. U. UE L 173, 12.6.2014, s. 1–61) („MAR”).

   

  Wśród obowiązków emitentów szczególną grupę stanowią te, których celem jest ochrona rynku kapitałowego (jego uczestników) przed nadużyciami, m.in. wykorzystywaniem informacji poufnych w rozumieniu art. 7 MAR. Oprócz prawidłowego zabezpieczenia dostępu do informacji poufnych emitenci mają obowiązek niezwłocznego podawania informacji poufnych do wiadomości publicznej (art. 17 ust. 1 MAR). Oznacza to konieczność trwałego monitorowania w ramach struktury emitenta zdarzeń i okoliczności, które mogą generować informacje poufne, a następnie, po powstaniu takich informacji, niezwłocznego reagowania stosownie do przepisów MAR.

   

  Warto jednak pamiętać, że MAR ma zastosowanie nie tylko do instrumentów finansowych, które zostały już dopuszczone do obrotu. Przepisy MAR mają zastosowanie już od momentu ubiegania się o dopuszczenie instrumentów finansowych do obrotu na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu (art. 2 ust. 1 lit. a oraz b, art. 17 ust. 1 akapit 3, art. 18 ust. 7, art. 19 ust. 4 MAR). MAR jest więc aktem prawnym, którym należy zainteresować się wcześniej aniżeli z chwilą dopuszczenia instrumentów finansowych do obrotu, np. na NewConnect.

   

  Proces wprowadzania instrumentów finansowych do obrotu jest długotrwały, a w jego toku podejmowanych jest szereg decyzji i czynności, które przybliżają emitenta do pierwszego dnia notowania. Należy zatem wyjaśnić, jaka czynność decyduje o tym, że instrumenty finansowe są „przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu”.

   

  Sformułowanie „ubiegać się”, za Słownikiem języka polskiego PWN, oznacza „dążyć do uzyskania lub osiągnięcia czegoś”. Takie postawienie sprawy mogłoby sugerować, że obowiązki przewidziane w MAR aktualizują się już z chwilą podjęcia pierwszej czynności, choćby nieuzewnętrznionej poza strukturę emitenta, a będącej naturalną konsekwencją powzięcia zamiaru o dopuszczeniu instrumentów finansowych do obrotu. Niemniej jednak byłoby to założenie zbyt rygorystyczne dla samego emitenta, a dla uczestników rynku kapitałowego raczej mało przydatne. Dlatego też, pomimo że potocznie proces „ubiegania się o dopuszczenie do obrotu” może zostać zainicjowany znacznie wcześniej, z formalnego punktu widzenia, w świetle przepisów MAR, następuje z chwilą złożenia wniosku o dopuszczenie do obrotu. Z tą chwilą na emitencie ciążyć będą obowiązki przewidziane w MAR. Wynika to z treści art. ust. 3 lit. b MAR, w którym mowa m.in. o dacie i godzinie wniosku o dopuszczenie do obrotu – jako najwcześniejszym zdarzeniu, którego zaistnienie podlega odnotowaniu i ujawnieniu w wykazie publikowanym przez ESMA zgodnie z art. 4 ust. 2 MAR.

   

  Pomocniczo (z uwagi na autonomiczność pojęć występujących w aktach prawa UE) należy odwołać się także do treści art. 4b ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2080 ze zm.) („u.o.p.”). Zgodnie z tym przepisem „emitentem ubiegającym się o dopuszczenie papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym lub emitentem ubiegającym się o wprowadzenie papierów wartościowych do alternatywnego systemu obrotu” jest emitent, który odpowiednio wystąpił z wnioskiem o dopuszczenie papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym lub z wnioskiem o wprowadzenie papierów wartościowych do alternatywnego systemu obrotu.

   

  grudzień 2020 r.

  Te artykuły również Cię zainteresują: