produkty

Intelektualna.pl
 • Weronika Wójcik

  Obowiązek posiadania stron internetowych przez spółki akcyjne i komandytowo-akcyjne

  Nowelizacja kodeksu spółek handlowych (k.s.h.) z dnia 30 sierpnia 2019 r. wprowadziła §5 do art. 5 k.s.h., nakładający na spółki akcyjne oraz komandytowo-akcyjne obowiązek prowadzenia własnych stron internetowych i wydzielenia na nich miejsca na komunikację z akcjonariuszami. Przepis wszedł w życie 1 stycznia 2020 r. co oznacza, że od tego czasu spółki akcyjne oraz komandytowo-akcyjne powinny zweryfikować czy spełniają ten wymóg lub dopasować swoją działalność do przepisów.

   

  Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw z dnia 30 sierpnia 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wprowadziła §5 do art. 5 k.s.h., zgodnie z którym Spółka akcyjna i spółka komandytowo-akcyjna prowadzą własne strony internetowe i zamieszczają także na tych stronach, w miejscach wydzielonych na komunikację z akcjonariuszami, wymagane przez prawo lub ich statuty ogłoszenia pochodzące od spółek.

   

  Jak wskazuje się w uzasadnieniu do ustawy nowelizującej, wprowadzony obowiązek ma mieć związek z postępującym procesem digitalizacji spółek akcyjnych. Ponadto, ma sprzyjać zwiększeniu ochrony praw akcjonariuszy, szczególnie mniejszościowych,  pewności komunikacji spółki z akcjonariuszami, a także ma ograniczyć ryzyka informowania w taki sposób, aby w praktyce nie poinformować akcjonariuszy, co szczególnie często występuje w sytuacjach konfliktów w spółkach (z udziałem akcjonariuszy i zarządów) oraz  będzie sprzyjać stabilności i bezpieczeństwu obrotu, co jest wartością o charakterze systemowym.

   

  Opisywany obowiązek dotyczy wszystkich spółek akcyjnych (nie tylko publicznych) i komandytowo-akcyjnych bez względu na strukturę akcjonariatu czy rozmiar prowadzonej działalności. Także spółki posiadające już strony internetowe winny zweryfikować czy posiadają na niej wydzielone miejsce na komunikację z akcjonariuszami.

   

  Co należy ogłaszać na stronie internetowej spółki?

   

  Zgodnie z art. 5§5 k.s.h., spółki akcyjne oraz komandytowo-akcyjne zamieszczają wymagane przez prawo lub ich statuty ogłoszenia pochodzące od spółek „także” na prowadzonych przez siebie stronach internetowych. Publikowanie więc ogłoszeń na własnej stronie internetowej nie zastępuje wymogu dokonywania ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym lub w innych, obowiązkowych publikatorach.

   

  Na stronie internetowej powinny więc znaleźć się ogłoszenia wymagane prawem lub statutem i publikowane dotąd w szczególności w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (np. ogłoszenie o zwołaniu walnego zgromadzenia akcjonariuszy). Ponadto, art. 127 §5 k.s.h. (dla spółki komandytowo-akcyjnej) oraz art. 374 §1 k.s.h. (dla spółki akcyjnej) wskazują jakie informacje powinny znaleźć się na stronach internetowych spółek i są to: firma, siedziba oraz adres spółki, oznaczenie sądu rejestrowego, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki oraz numer pod którym spółka jest wpisana do rejestru, numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego.

   

  Obowiązek zgłoszenia adresu strony internetowej spółki do KRS

   

  Wskazywany obowiązek skorelowany został z obowiązkiem zgłoszenia adresu strony internetowej spółki do Krajowego Rejestru Sądowego. Dotyczy to także zmiany adresu strony internetowej. Zgodnie z art. 47 ust.1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym z dnia 20 sierpnia 1997 r. (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1500), spółki akcyjne oraz spółki komandytowo-akcyjne obowiązane są zgłosić adres strony internetowej (lub jego zmianę) do rejestru. Wniosek o wpis do rejestru powinien być złożony nie później niż w terminie 7 dni od dnia zdarzenia uzasadniającego dokonanie wpisu.

   

  Podsumowanie

   

  Mając powyższe na uwadze, należy podkreślić, że spółki które dotychczas prowadziły własną stronę internetową winny zweryfikować czy na swoich witrynach mają wydzielone odpowiednie podstrony do komunikacji z akcjonariuszami, czy są one na bieżąco aktualizowane oraz czy adres tej strony wpisany jest do KRS. Natomiast te spółki akcyjne lub komandytowo-akcyjne, które dotychczas nie miały swojej strony internetowej, zobowiązane są do jej uruchomienia w celu sprostania nowym obowiązkom publikacyjnym.

  Te artykuły również Cię zainteresują: