produkty

Intelektualna.pl
 • Wojciech Kucharski Bartosz Chłopecki

  Pomoc finansowa z Tarczy antykryzysowej 8.0

  W tabeli poniżej przedstawiamy branże uprawnione do skorzystania z poszczególnych programów pomocowych w ramach Tarczy Antykryzysowej 8.0[1], która weszła w życie z dniem 28 II 2021. Ocena spełnienia warunku prowadzenia danej działalności dokonywana będzie na podstawie danych zawartych w rejestrze REGON w brzmieniu na dzień 30 XI 2020 r. Działalność ta musi być działalnością przeważającą.

   

  Jednocześnie informujemy, że w związku z Tarczą Antykryzysową 8.0 utraciła moc Tarcza Antykryzysowa 7.0[2]. Niemniej do liczby środków pomocowych udzielonych na mocy Tarczy Antykryzysowej 8.0 wlicza się pomoce udzielone na podstawie Tarczy Antykryzysowej 7.0. Jeśli dany przedsiębiorca złożył już wniosek na podstawie Tarczy Antykryzysowej 7.0, to zasadniczo pomoc zostanie udzielona na podstawie tej Tarczy.

   

  Krótkie opisy poszczególnych pomocy znajdą Państwo pod tabelą.

  BRANŻA Dod. świadcz. Post.[3] Dod. świadcz. post. 2x[4] Dod. świadcz. post. 3x[5] Dotacja z Funduszu Pracy 2x[6] Dotacja z Funduszu Pracy 3x[7] FGŚP Składki XII 2020, I i II 2021 Składki I 2021
  47.71.Z Sprzedaż detaliczna odzieży X X X
  47.72.Z Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach X X X
  47.81.Z Sprzedaż detaliczna żywności na straganach i targowiskach X X X
  47.82.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych na straganach i targowiskach X X X
  47.89.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów na straganach i targowiskach X X X
  49.32.Z Działalność taksówek osobowych X
  49.39.Z
  Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany
  X X X
  52.23.Z działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy X X
  55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania X X X X
  55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania X X X X
  55.30.Z Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe X X X X
  56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne X X X
  56.10.B Ruchome placówki gastronomiczne X X X
  56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) X X X
  56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna X X X
  56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów X X X
  59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych X X X
  59.12.Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi X X X
  59.13.Z Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych X X X
  59.14.Z Działalność związana z projekcją filmów X X X
  59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych X X X
  74.20.Z Działalność fotograficzna X X X
  77.21.Z Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego X X X
  79.11.A Działalność agentów turystycznych X X X X
  79.12.Z Działalność organizatorów turystyki X X X X
  79.90.A Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych X X X
  79.90.C Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana X X X
  82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów X X X
  85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych X X X
  85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej X X X
  85.53.Z Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu X X X
  85.59.A Nauka języków obcych X X X
  85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane X X X
  86.10.Z Działalność szpitali w zakresie działalności leczniczo-uzdrowiskowej lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej X8] X[9] X[10]
  86.90.A Działalność fizjoterapeutyczna X X X
  86.90.D Działalność paramedyczna X X X
  90.01.Z Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych X X X
  90.02.Z Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych X X X
  90.04.Z Działalność obiektów kulturalnych X X X
  91.02.Z Działalność muzeów X X X
  93.11.Z Działalność obiektów sportowych X X X
  93.13.Z Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej X X X
  93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem X X X
  93.21.Z Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki X X X
  93.29.A Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni X X X
  93.29.B Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana X X X
  93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna X X X
  96.01.Z Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich X X X
  96.04.Z Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej X X X

   

  ***

   

  Tarcza Antykryzysowa 8.0

   

  Poniższe instrumenty pomocy wprowadzone zostały w ramach Tarczy Antykryzysowej 6.0[11], natomiast ich zastosowanie rozszerzyła Tarcza Antykryzysowa 8.0.

   

  1. Dodatkowe świadczenia postojowe – przysługują przedsiębiorcom, którzy skorzystali ze świadczenia postojowego, o które można ubiegać się od 31 marca 2020 r. W przypadku przedsiębiorców z niektórych branż wymienionych poniżej – świadczenie przysługuje jednokrotnie, w przypadku przedsiębiorców z innych branż – maksymalnie dwukrotne, a w razie jeszcze innych branż – maksymalnie trzykrotnie.
  2. Dotacja z Funduszu Pracyjednorazowo w wysokości do 5000 zł. Z pomocy tej mogą skorzystać jedynie mikroprzedsiębiorcy i mali przedsiębiorcy z niektórych wymienionych branż. Wniosek może zostać złożony do dnia 31 V 2021 r. Dotacja przysługuje niektórym branżom jednokrotnie, a innym dwukrotnie.
  3. Dofinansowanie dla pracodawców z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – przysługuje przedsiębiorcom z wymienionych niżej branż. Dofinansowanie wynosi do 2000 zł do wynagrodzenia jednego pracownika (przez maks. 3 miesiące). Wniosek może zostać złożony do 31 III 2021 r.
  4. Zwolnienie z opłacania składek – przedsiębiorcy mogą skorzystać ze zwolnienia w opłacaniu należnych składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub na Fundusz Emerytur Pomostowych; Rozporządzenie przyznało możliwość zwolnienia z opłacania składek za okres obejmujący w przypadku niektórych branż – styczeń 2021 r., a w wybranych branżach również za grudzień 2020 r., styczeń 2021 r. oraz luty 2021 Wnioski mogą być składane do 30 IV 2021 r.

   

   

   

  [1] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 (Dz.U. z 2021, poz. 371) https://dziennikustaw.gov.pl/D2021000037101.pdf

  [2] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 stycznia 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 (Dz. U. z 2021, poz. 152).

  [3] Dodatkowe jednokrotne świadczenie postojowe.

  [4] Dodatkowe dwukrotne świadczenie postojowe.

  [5] Dodatkowe trzykrotne świadczenie postojowe.

  [6] Dotacja z Funduszu Pracy, która może być udzielona dwukrotnie.

  [7] Dotacja z Funduszu Pracy, która może być udzielona trzykrotnie.

  [8] Wyłącznie w zakresie  działalności  leczniczej  polegającej  na  udzielaniu  świadczeń  w ramach  lecznictwa uzdrowiskowego.

  [9] Wyłącznie w zakresie  działalności  leczniczej  polegającej  na  udzielaniu  świadczeń  w ramach  lecznictwa uzdrowiskowego.

  [10] Wyłącznie w zakresie  działalności  leczniczej  polegającej  na  udzielaniu  świadczeń  w ramach  lecznictwa uzdrowiskowego.

  [11] Ustawa z dnia 9 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 2255)

  Te artykuły również Cię zainteresują: