produkty

Intelektualna.pl
 • Magdalena Jeziernicka

  Start II edycji Oczka +

  W Światowy Dzień Wody (22 marca 2021 r.) Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uruchomił drugą edycję programu „Moja Woda”, zwany potocznie również Oczkiem+. Obok tzw. podatku od deszczu, Oczko+ stanowi jedno z narzędzi walki z suszą w Polsce, a także ma przyczynić się do minimalizacji ryzyka zagrożenia powodziowego poprzez wsparcie inwestycji przydomowych instalacji zatrzymujących deszczówkę. Wnioski o dotacje w ramach II edycji można składać już od 22 marca br. do właściwych WFOŚiGW. Program będzie trwać do wyczerpania alokacji.

   

  Oczko+ w 2021 r.

   

  „Moja Woda” to program na lata 2020-2024. Celem strategicznym programu jest podniesienie  poziomu   ochrony   przed   skutkami   zmian   klimatu oraz zagrożeń naturalnych. Program ma realizować kierunki działań zapisane w „Strategicznym Planie Adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2030” oraz Politykę Ekologiczną Państwa 2030 – strategii rozwoju w obszarze środowiska i gospodarki wodnej (PEP2030).

   

  W ramach I edycji łącznie złożono wnioski na około 25 tys. instalacji wodnych, a budżet programu przekroczył 110 mln zł. Program ma na celu ochronę zasobów wodnych oraz minimalizację m.in.:

   • zjawiska suszy w Polsce
   • zapotrzebowania na wodę wodociągową
   • odprowadzania wód opadowych z posesji do kanalizacji.

   

  Budżet na realizację całego programu wynosi do 210 200 000 zł, a na II edycję przeznaczono w sumie 100 mln zł. Maksymalna wysokość pojedynczej dotacji to 5 tys. zł.

   

   

  Kto może skorzystać z programu?

   

  Beneficjentem programu są wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej (WFOŚiGW), a beneficjentem końcowym osoby fizyczne będące:

   • właścicielami
   • współwłaścicielami

   

  nieruchomości, na której znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny, oczywiście z wyłączeniem nieruchomości, dla  której  udzielono  już dofinansowania w ramach tego programu.

   

  Dofinansowanie  dotyczy  również właścicieli nieruchomości planowanej budowy (budynku mieszkalnego jednorodzinnego)  lub na której już ją rozpoczęto pod warunkiem oddania do użytkowania zgodnie z prawem, ale przed złożeniem dokumentów do wypłaty. Oddanie do użytkowania może nastąpić poprzez:

   • uzyskanie decyzji zezwalającej na użytkowanie
   • uprawomocnienie się zgłoszenia.

   

  Wnioski można składać od 22 marca br. do wyczerpania alokacji. Należy je składać do wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej (WFOŚiGW), właściwych wg lokalizacji inwestycji, przed zakończeniem jej realizacji. Nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym.

   

   

  Warunki oraz forma dofinansowania

   

  Dofinansowanie nie może być udzielone na przedsięwzięcia lub poszczególne jego elementy sfinansowane lub realizowane z innych środków publicznych, którego sumaryczna kwota dofinansowania ze wszystkich źródeł przekracza 100% kosztów kwalifikowanych.

   

  Warunki dofinansowania to m.in.:

   • minimalny koszt kwalifikowany – 2000 zł
   • minimalna sumaryczna pojemność zbiornika/zbiorników – 2m3
   • maksymalny czas wypłaty dofinansowania – do 12 miesięcy od podjęcia decyzji przez WFOŚiGW
   • okres trwałości przedsięwzięcia – 3 lata od daty jego zakończenia.

   

  Dofinansowanie przysługuje w formie dotacji, ale na nie więcej niż 80% kosztów kwalifikowanych poniesionych po 1 czerwca 2020 r. oraz wchodzących w skład przedsięwzięcia na kwotę do 5000 zł na jedno przedsięwzięcie. Wypłata przyznanego dofinansowania następuje w formie refundacji  na  rachunek  bankowy beneficjenta końcowego i powinna nastąpić maksymalnie do 12 miesięcy od podjęcia decyzji o dofinansowaniu przez WFOŚiGW, nie później niż do dnia 31.12.2024 r.

   

   

  Koszty kwalifikowane

   

  W ramach II edycji na koszty kwalifikowane składają się: zakup, dostawa montaż, budowa i uruchomienie przydomowych instalacji pozwalających na zbieranie, retencjonowanie i wykorzystywanie wód opadowych oraz roztopowych na terenie nieruchomości objętej przedsięwzięciem.

   

  Okres kwalifikowalności kosztów trwa do 30 czerwca 2024 r.

   

   

  Przydomowa instalacja do odprowadzania deszczówki – co to?

   

  Dofinansowanie w ramach programu dot. przydomowych instalacji do odprowadzania deszczówki, czyli instalacji pozwalających na zbieranie, retencjonowanie i wykorzystywanie wód opadowych oraz roztopowych na terenie prywatnej nieruchomości, takich jak np.:

   • łapacze, wpusty,  odwodnienie  liniowe,  przewody odprowadzające wody opadowe bez orynnowania;
   • oczka wodne;
   • zbiorniki wodne naziemne i podziemne;
   • zraszacze;
   • zielone dachy – warstwa drenażowa;
   • ogrody deszczowe.

   

   

  Podsumowanie

   

  Oczko+ stanowi jedno z narzędzi walki z suszą w Polsce, a także ma przyczynić się do minimalizacji ryzyka zagrożenia powodziowego poprzez wsparcie inwestycji przydomowych instalacji zatrzymujących deszczówkę.

   

  Udział w programie to nie tylko korzyści dla polskiej gospodarki wodnej oraz środowiska, ale także dla samych uczestników. Dzięki skorzystaniu z dotacji i realizacji inwestycji można uniknąć tzw. podatku od deszczu, który zgodnie z projektowanymi zmianami ma ulec znacznemu zaostrzeniu, ale nie tylko. Korzyści to także m.in.: dostęp do wody w czasie suszy, zmniejszenie opłat za wodę i ścieki czy ograniczenie podtopień przy deszczach nawalnych. Deszczówka może być wykorzystywana zarówno w ogrodzie, jak i w domu i może pokryć nawet do 50% dotychczasowego zużycia wody.

  Te artykuły również Cię zainteresują: