produkty

Intelektualna.pl
 • Natalia Wolter

  Tarcza 6.0, czyli nowe wsparcie dla przedsiębiorców z poszczególnych branż

  W grudniu 2020 r. zostały wprowadzone nowe zasady dotyczące udzielenia wsparcia  poszczególnym branżom, które w sposób szczególny zostały dotknięte skutkami pandemii COVID-19. Nowa tarcza antykryzysowa 6.0, czyli ustawa z 9 grudnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych  (tzw. antykryzysowa tarcza branżowa), poprzez uwzględnienie większej ilości kodów PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności), uprawnia szersze grono przedsiębiorców do otrzymania wsparcia. Nowe regulacje wprowadzają także większe możliwości uzyskania różnego rodzaju pomocy dla poszczególnych branż, które znacząco ucierpiały z powodu obowiązujących obostrzeń w związku z panującą sytuacją pandemiczną, poprzez zastosowanie zarówno nowych rozwiązań, jak i częściowo powielenia zastosowanych wiosną środków (zwolnienie z ZUS lub tzw. „postojowe”).

   

  O wsparcie ubiegać się mogą przedsiębiorcy z następujących branż :

  • gastronomiczna,
  • kulturalno-rozrywkowa (estradowa, targowa, fotograficzna, filmowa, muzealna),
  • sportowa (fitness, siłownie, rekreacja, baseny, aquaparki, uzdrowiska),
  • sprzedaż detaliczna (targowiska, bazary),
  • turystyczna (organizatorzy turystyki, hotele i podobne obiekty zakwaterowania, przewodnicy górscy, piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni, rezerwacja biletów),
  • transportowa (firmy autokarowe, taksówkarze),
  • edukacyjna,
  • cateringowa,
  • usługi pralnicze.

   

   

  Zwolnienie z opłacania składek ZUS za listopad 2020 r.

   

  Na mocy wprowadzonych przepisów, płatnicy z branż określonych w tarczy 6.0, mogą ubiegać się o zwolnienie z opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne (Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych) za okres od dnia 1 listopada 2020 r. do dnia 30 listopada 2020 r. W tym celu należy złożyć wniosek (RDZ-B6) o ww. zwolnienie najpóźniej do dnia 31 stycznia 2021 r. Jednak wskazana pomoc przysługiwać będzie jedynie w przypadku spełnienia przez płatnika wszystkich przesłanek, a mianowicie: gdy płatnik był zgłoszony w ZUS jako płatnik składek do 30 czerwca 2020 r., przychód z działalności uzyskany w listopadzie 2020 r. był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego z tej działalności w listopadzie 2019 r., a także gdy złoży deklarację rozliczeniową i imienne raporty miesięczne za listopad 2020 r. najpóźniej do 31 grudnia 2020 r. Ostatnia z przesłanek nie ma zastosowania do płatników, którzy zostali zwolnieni z tego obowiązku.

   

  Zwolnienie z opłacania składek za lipiec, sierpień i wrzesień 2020 r.

   

  Zwolnienie te przysługuje płatnikom, którzy spełniają wszystkie następujące warunki: płatnik zgłoszony był w ZUS jako płatnik składek do 30 czerwca 2020 r., przychód z działalności uzyskany w pierwszym miesiącu kalendarzowym, za który składany jest wniosek był niższy co najmniej o 75% w stosunku do przychodu uzyskanego w tym samym miesiącu kalendarzowym w 2019 r., płatnik złożył deklaracje rozliczeniowe i imienne raporty miesięczne za lipiec, sierpień, wrzesień 2020 r. do 31 października 2020 r. Wniosek należy złożyć do ZUS od 30 grudnia 2020r.

   

  Jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe dla osoby prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą

   

  Wniosek o przyznanie jednorazowego dodatkowego świadczenia postojowego przysługuje natomiast osobom, które wcześniej skorzystały (za pomocą wniosku RSP-D, RSP-DB) ze świadczenia postojowego. Dodatkowymi wymogami w uzyskaniu omawianej pomocy są: prowadzenie jednego z określonych w tarczy 6.0 rodzajów działalności na dzień 30 września 2020 r. oraz uzyskanie przychodu z działalności w październiku albo listopadzie 2020 r. niższego o co najmniej  40% w stosunku do uzyskanego odpowiednio w październiku albo listopadzie 2019 r. Wysokość tego świadczenia, tak jak poprzednie, wynoszą odpowiednio 2 080 zł lub 1300 zł. Wniosek ten (RSP-DD6) należy złożyć  najpóźniej w ciągu 3 miesięcy od miesiąca, w którym zostanie zniesiony stan epidemii.

   

  Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników 

   

  Pomoc ta ma na celu ochronę miejsc pracy oraz przyjmuje formę przyznania świadczenia w wysokości 2000 zł miesięcznie do wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, w tym także  do wynagrodzenia osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych. W przypadku zaś wynagrodzenia pracownika zatrudnionego na część etatu, świadczenie te obliczane będzie proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy. Warunkiem przyznania omawianego świadczenia jest obowiązek zatrudnienia dago pracownika co najmniej 3 miesiące przed złożeniem wniosku o przyznanie świadczeń oraz spełniania przez pracodawcę następujących warunków:

  • prowadzenia na dzień 30 września 2020 r. działalności gospodarczej należącej do wymienionych w tarczy branż, oznaczonej jako rodzaj przeważającej działalności,
  • uzyskanie przychodu z tej działalności w jednym z trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku niższego o co najmniej 40%, w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego,
  • nie zaleganie w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca trzeciego kwartału 2019 r.,
  • nie spełnianie przesłanek do ogłoszenia upadłości, o których mowa w art. 11 lub art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe,
  • brak prowadzenia wobec pracodawcy postępowania restrukturyzacyjnego lub likwidacyjnego.

   

  Jednak w przypadku, gdy wynagrodzenie pracownika uzyskane w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym złożono wniosek o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy, było wyższe niż 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, dofinansowanie wobec takiego pracownika nie przysługuje.

   

  Dotacja do 5 tys. zł 

   

  O uzyskanie dotacji, do których udzielania legitymację posiadają powiatowe urzędy pracy, ubiegać się mogą mikro i mali przedsiębiorcy. Wniosek ten złożyć można jedynie drogą elektroniczną, za pośrednictwem serwisu praca.gov.pl. Na gruncie nowych przepisów, dotacja ta może przyjąć formę bezzwrotnej pomocy, o ile dana działalność gospodarcza będzie wykonywana przez 3 miesiące od dnia udzielenia wsparcia. Dodatkowo, w celu uzyskania dotacji, dana osoba musi spełniać następujące warunki: na dzień 30 września 2020r. wykazać jedną z określonych w przepisach rodzajów działalności gospodarczej oraz nie mieć zawieszonej działalności gospodarczej, a także uzyskać w październiku lub listopadzie 2020 r. przychód niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego odpowiednio w październiku albo listopadzie 2019 r.

   

  Te artykuły również Cię zainteresują: